Societatea Inginerilor Textilisti

Despre Societatea Inginerilor Textilisti

Când a fost înfiinţată?

Societatea Inginerilor Textiliști a fost înființată în data de 23 martie 1990 la sediul AGIR din București, în prezența a 103 delegați, cuprinzând textiliști din specialitățile: Filatură, Țesătorie, Tricotaje, Chimie Textilă și Confecții Textile.


Scopul societății este de a apăra interesele profesionale și sociale ale inginerilor care își desfășoară activitatea în domeniul textil, întărirea autorității profesionale și prestigiul acestora în vederea recunoașterii rolului lor important în întreaga activitate economico-socială


Obiective:

- să contribuie la unitatea de acțiune a inginerilor textiliști în vederea sporirii aportului lor la dezvoltarea tehnică, științifică, economică și socială a țării;

- să sprijine dezvoltarea cercetării științifice și tehnice în scopul asigurării competitivității economiei românești;

- să asigure schimbul larg de cunoștințe și experiență între membrii săi, informarea tehnică a întregului corp ingineresc textil român în vederea creșterii eficienței activității inginerilor și ridicării nivelului lor profesional;

- să acționeze pentru a se asigura pe cale legislativă protecția titlului și exercitarea profesiunii de inginer;

- să vegheze asupra exercitării cu înaltă conștiință și etică profesională a profesiunii de inginer și să acționeze pentru respectarea demnității și prestigiul corpului ingineresc;

- să organizeze dezbateri profesionale asupra celor mai însemnate probleme ale economiei naționale;

- să elaboreze prin membrii săi, studii și propuneri concrete privind activitatea productivă, de cercetare, de proiectare, învățământ de specialitate de toate gradele, propuneri de carte tehnică, de standarde și de normative compatibile cu cele internaționale de largă circulație, expertize tehnico-economice și consultații precum și orice alte lucrări destinate perfecționării conducerii și organizării activității tehnice, dezvoltării tehnologice și îmbunătățirii legislației tehnice;

- să susțină libera inițiativă privind organizarea de intreprinderi private, asociații cu scop lucrativ și activități independente, de către membrii societății, prin mijloace specifice ale AGIR

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.